مدیر عمومی مالی و اداری

arcs_website_admin
شنبه ۱۴۰۰/۳/۸ - ۱۴:۵۵
مدیر عمومی مالی و اداری

Publish Date

Closing Date

Location

ریاست نماینده گی هلمند

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        مدیر عمومی مالی و اداری  

موقعیت :                             ریاست نماینده گی هلمند       

بست :                                سوم      

تعداد بست :                          یک  بست

گزارشدهی به :                      رئیس نماینده گی

گزارش گیر از:                       از پرسونل تحت اثر  

 

 1. مسئولیت های وظیفوی:
 • ترتیب پلان کاری مدیریت عمومی مالی و اداری و ارایه آن به رییس هماهنگی غرض اخذ منظوری   .
 • حصول اطمینان از ترتیب . سنجش و محاسبه اسناد مصارفاتی و تطبیق اسناد با فورمه های مربوطه   .
 • کنترول و محاسبه ارقام بل ها با فرمایش و سایر اسناد خریداری به منظور اطمینان   .
 • ترتیب پیشنهادات و مکاتیب و ارسال آن به مراجع مربوط بعد از آگاهی مقام ریاست غرض اجراآت   .
 • جمع آوری راپور از بخش ها وارایه آن به بعد از توحیدی به رییس هماهنگی   .
 • تهیه راپور های ماهوار عواید و مصارف و ارایه آن به رییس هماهنگی    .
 • نظارت جدی به تنظیف دفاتر و امور خانه سامان چوکیداران و سایر پرسونل خدماتی   .
 • همکاری در قسمت جلب و جذب مساعدتها به جمعیت ملی   .
 • کنترول و مراقبت از صورت حاضری کارکنان و پرسونل خدماتی و تهیه راپور معاشات غرض حواله و توزیع  .
 • ترتیب راپور عواید و مصارف ربعوار و ارسال آن به مرکز جمعییت ملی   .
 • تعقیب و حصول باقیات از ادارات و اشخاص انفرادی به منظور جمع آوری عواید جمعیت هلال احمر افغانی   .
 • سنجش . محاسبه و اجرای حواله های قراردادیان با در نظر داشت وضع وجایب مالیاتی آنها .
 • اتخاذ تصامیم در امر تحقق اهداف و پروگرامهای مدیریت مربوطه .
 • تنظیم وظایف و رهبری کارکنان مسلکی و اجرایوی مدیریت عمومی مالی و اداری   .
 • مدیریت از کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از تشویق و رشد و آموزش آنها    .
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق قوانین مقررات اهداف و خط مشی جمعیت هلال احمر افغانی سپرده میشود .
 1. شرائط:
 1. مفتضیات حد اقل برای این بست در قانون جمعیت هلال احمر افغانی و طرزالعمل منابع بشری ، ذکر گردیده است .
 • درجه تحصیل لیسانس در بخش های مدیریت و بالاتر از آن ارجحیت داده میشود   .
 • تجارب لازمه در بخش مربوطه سه سال .
 • مهارت های دیگر (کورس های کوتاه مدت ، آموزش های داخل خدمت و غیره .
 • بلدیت به لسان های رسمی کشور دری و پشتو وبلدیت به لسان انگلیسی  .
 • آشنایی با پروگرام های کمپیوتر ( ورد و اکسل) .

 

 • واجدین شرایط اسناد تحصیلی و cv خویش را به زبان دری یا پشتو از تاریخ (8) جوزا 1400 الی تاریخ   18/ 3/1400 به آمریت استخدام  ریاست محترم منابع بشری جمعیت هلال احمر افغانی  تسلیم نمایند .
 • همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم استخدام را در مرکز از آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات از زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت بدست بیاورید .
 • در صورت ضرورت میتوانید به شماره ذیل در تماس شوید :
 • 0728900111