قصه ما

جمعيت هلال احمر افغاني  با رعايت هفت اصل اساسي نهضت بين المللي صليب سرخ و هلال احمر  خدمات بشردوستانه را براي آسيب ديده گان حوادث طبيعي و غير طبيعي به کمک و تمويل کميته بين المللي صليب سرخ، فدارسيون جمعيت هاي صليب سرخ و هلال احمر، جمعيت های مماثل، عوايد ملکيت هاي جمعيت ملي، مردم خير انديش کشور، تجار و حجاج محترم ملي، در تمام مناطق کشور انجام ميدهد. جمعيت ملي خدمات صحي را از طريق شفاخانه مرکزي، کلينيک هاي ثابت و سيار، در دور ترين ساحات نا امن براي نيازمند ترين افراد، عرضه مي دارد و بر علاوه در حفظ و نگهداري صد ها خانواده بي سرپرست در پنج مرستون دريغ نورزيده است. اين در حالي است که جلب و جذب رضاکاران و سيستم عضويت در جمعيت ملي يک اصل پنداشته مي شود.