پیام ها

 

پيام رئيس جمهوري اسلامي افغانستان و حامي جمعيت هلال احمر افغاني به مناسبت هفته مخصوص سره مياشت

photo-of-President-Ghani.jpg

جمعيت افغاني سره مياشت به مثابه نهاد ملي بشر دوست و مدد رسان، از بدو تأسيس خود بر مبناي اصول اساسي نهضت جهاني صليب سرخ و هلال احمر که شامل بشردوستي، عدم جانبداري، بيطرفي، استقلاليت، خدمات رضاکارانه، وحدت و جهان شمول بودن مي باشد، فعاليت داشته و در عرصه خدمات بشري معاون و همکار دولت جمهوري اسلامي افغانستان است.

هلال احمر افغاني با امکانات خويش دست آورد هاي خوبي را در راستاي کمک به آسيب ديده گان حوادث طبيعي و غير طبيعي، افراد بي سرپرست و بي سرپناه داشته و در ارايه خدمات بشردوستانه همواره تلاش نموده است.

فعاليت هاي مؤثر و رضاکارانه اين نهاد ملي، در کمک رساني به متضررين سيلاب ها، بيجا شده گان داخلي، مصدومين منازعات، تداوي اطفال مصاب به سوراخ قلب و انتقال اجساد طرفين جنگ شايسته تقدير و تمجيد مي باشد.

از اين که باشنده گان اين سرزمين از رويداد هاي طبيعي و غير طبيعي متأثر هستند، بيشتر به عملکرد صادقانه و بشردوستانه سره مياشت نياز دارند، باور کامل دارم که کارمندان و رضاکاران جمعيت هلال احمر در راستاي گسترش فعاليت هاي بشردوستانه بر مبناي اصول بشر دوستي، بيطرفي و استقلاليت فعاليت مي نمايند.

هفته مخصوص سره مياشت به منظور گسترش فرهنگ تعاون، نيکوکاري و دريافت اعانه هاي مردم براي کمک به آسيب ديده گان همه ساله در اخير ماه ميزان در سراسر کشور برگزار مي شود.

با در نظر داشت اين که هلال احمر متکي به حمايت مردم است و در جهت تقليل آلام بشري خدمات ارزنده و مفيد را به سطح کشور انجام ميدهد، مستحق حمايت کمک هاي مادي و معنوي مي باشد، بناً از تمام مردم کشورم، اعم از شرکت هاي خصوصي، پيشه وران و صنعت کاران، مالکين وسايط نقليه و کارمندان دولتي مي خواهم که در اين امر خير با جمعيت ملي تشريک مساعي به خرچ داده، در راستاي کمک رساني و حمايت از آسيب ديده گان بشتابند و با اهداي کمک هاي نقدي و جنسي و مساعدت داوطلبانه يکروزه معاش از هلال احمر حمايت و پشتيباني نمايند.

در پايان، موفقيت هاي مزيد کارمندان، رضاکاران و اعضاي جمعيت افغاني سره مياشت را در انجام خدمات شايسته و مزيد بشردوستانه از بارگاه ايزد متعال استدعا مي نمايم.

محمد اشرف غني

رئيس جمهور اسلامي افغانستان و حامي جمعيت هلال احمر افغاني

 

 

پيام داکتر نيلاب مبارز سکرتر جنرال جمعيت هلال احمر افغاني در پيوند به هفته مخصوص