خدمات صحي

خدمات صحي:

عرضــه خدمــات صحــي جمعيــت هــال احمــر افغانــي نيــز يکــي از بخــش هــاي اساســي و مســووليت هــاي عمــده ايــن ارگان محســوب مــي شــود. جمعيــت ملــي  تلاش مــی ورزد تــا جهــت بهبــود صحــت  بــراي مــردم آســيب پذيــر خدمــات صحــي را عرضــه، آلام  و مصايــب بشــري را از ايــن ناحيــه کاهــش دهــد.

پروژه کلینیک های صحی ثابت:

جمعيــت هلال احمرافغانــي بــا داشــتن۴۷ بــاب کلينيــک ثابــت صحــي ثبــت وراجســتر شــده در وزارت محتــرم صحــت عامــه مطابــق اســتندرد وپاليســي و اســتراتيژي آن وزارت  فعالیت می نماید. دراین مراکز هزارها تن افراد بی بضاعت درمان ګردیده و از خدمات به طور رایګان استفاده می نماید.

 پروژه صحت عامه در حالات عاجــل (کلينيــک هــاي ســيار صحــي):

 بخــش خدمــات صحــي سیار جمعيــت ملــي برعلاوه کلينيــک هــاي ثابــت  در حــالات عاجــل در ســاحات مــورد نيــاز و دور دست تســهيلات صحــي را در صــورت وقــوع حــوادث طبيعي و غيــر طبيعــي خدمــات صحــي را عرضــه  ميدارد.

پروژه یی وقایوي HIV/AIDS:

خدمــات صحــي HIV/AIDSپروگــرام وقايوي کــه متمرکــز بــا توســعه هــاي مصوونيــت زنــده گــي از طريــق آمــوزش بــراي جامعه برنامه سازي می نماید، این فعالیت ها جلوګیری ازامراض، نشان و راهای امورګسترش را معرفی می نماید.

پروژه شفا خانه ها:

بخــش خدمــات صحــي برعــلاوه کلينيــک هــای ســيار صحــي در سرتاسرکشــور، يــکبــاب شــفاخانه مجهــز بــا وســايل مــدرن طبــی امــروزي هفتــاد بســتر در کابــل و یک باب شفاخانه برای معتادین مصاب به مواد مخدر در ولایت پروان تهیه ګردیده، که روزانه صدهاتن بیماران درآنجا تداوي میشود.

پــروژه تــداوي مريضــان ســوراخ قلبی:

مريضــان (ســوراخ ولادي قلبــي) يــک مشــکل بــزرگ ديگــري اســت کــه هموطنــان مــا بــا آن روبــرو هســتند. ايــن مريضــان اکثــرا زيرســن ده ســال قراردارنــد کــه از آغــاز پروســه تــداوي تــا اکنــون  دها هــزار تــن بيمــار را جمعيــت ملــي ثبت و راجسترنموده، و تا اکنون هزاران تن بیمار سوراخ قلب بــا پرداخــت مصــارف ۲۵۰۰ - ۳۰۰۰ دالــر امريکايــي کــه از طــرف مــردم  خيرانديــش کشــور، حجاج ، صلیب سرخ چین و سفارت هندوستان تأميــن مــي گــردد، درشــفاخانه هــاي داخــل و خــارج از کشــور تحــت تــداوي قــرارداده اســت.

پروگرام CBHFA ( کمک های اولیه صحی به سطح جامعه):

 يکــي از بخشــهاي اساســي جمعيــت ملــي ايجــاد رضــاکاران کمــک هــای اوليــه صحــي به ســطح جامعــه ميباشــد کــه در ۳۴ ولایت به تعداد ۲۵۰۰ رضــاکار تربیه شده که در خدمات صحی مصروف هستند.