مرستون ها (مراکز رفاه اجتماعي )

مرستون ) مرکز رفاه اجتماعی (

مرستون ) مرکز رفاه اجتماعی (

هدف اساسی ایجاد مرستون ها ، مواظبت و نگهداری آنعده خانواده ها و افراد نیازمند وناتوان می باشد که قادر به پیشبرد زندگی شان حتی در نازلترین سطح نیستند. از آن سبب جمعیت ملی در ولایات )کابل، قندهار، ننگرهار، هرات وبلخ مرستون های را ایجاد نموده است. در این مرستون ها در کنار تسهیلات لازم معیشتی برای اطفال مشمولین زمینه آموزش های عصری و حرفوی نیز فراهم شده است تا با استفاده از آن ها به حد خود کفایی برسند و زنده گی خود و خانواده های شانرا در خارج از مرستون تأمین کرده بتوانند.