جوانان و رضاکاران

جوانان و رضاکاران

جوانان و رضاکاران

خدمات داوطلبانه ورضاکاری اساس وبنیاد شکل گیری نهضت جهانی صلیب سرخ وجمعیت های ملی را تشکیل می دهد. رضاکاران جمعیت هلال احمر افغانی در بخش های مختلف آموزش می بینند و در اسرع وقت در کنار کارمندان جمعیت ملی وقت به یاری آسیب دیدگان می شتابند.