اداره حوادث

اداره حوادث

اداره حوادث:

اداره حوادث یکی از بخش های مهم جمعیت هال احمر افغاني بوده که از طریق این اداره در عملیات پاسخدهی به حوادث طبیعی و غیر طبیعی در سطح کشور به متضررین وآسیب دیده گان حوادث مساعدت صورت می گیرد.