خپرونې

جریده شماره 2

جریده شماره 1

ماه نامه شماره دوم ماه صفر المظفر

ماهنامه الکترونیکی ماه محرم الحرام شماره اول

News Letter September 2021 Pashto

News Letter August 2021 Pashto

د اپریل میاشتی خبرپاڼه 2021

د مارچ میاشتې پښتو خبرپاڼه-۲۰۲۱

د فبروری میاشتې پښتو خبرپاڼه-۲۰۲۱

د جنوری میاشتې پښتو خبرپاڼه-۲۰۲۱

د ۲۰۲۰ کال خبرپاڼه

دولسمه شمیره پښتو خبرپاڼه ـ دسمبر

ماهنامه شماره ۱۱ماه نوامبر پشتو

لسمه شمیره پښتو خبرپاڼه- اوکتوبر-2020

پښتو خبرپاڼه سپتمبر ۲۰۲۰

د ۲۰۲۰ کال د اکیست میاشتې خبرپآڼه

Pagination