خپرونې

ماهنامه هفتم

ماه نامه شماره ششم_ جمادی الثانی

ماه نامه شماره پنجم_ جمادی الأول

ماه نامه شماره چهارم_ ربیع الثانی

ماه نامه شماره سوم_ماه ربیع الاول

جریده شماره 2

جریده شماره 1

ماه نامه شماره دوم ماه صفر المظفر

ماهنامه الکترونیکی ماه محرم الحرام شماره اول

News Letter September 2021 Pashto

مجله شماره 78- سال 1400

News Letter August 2021 Pashto

د اپریل میاشتی خبرپاڼه 2021

د مارچ میاشتې پښتو خبرپاڼه-۲۰۲۱

د فبروری میاشتې پښتو خبرپاڼه-۲۰۲۱

د جنوری میاشتې پښتو خبرپاڼه-۲۰۲۱

Pagination