اعلان قرارداد (7) قلم مواد غذایی ریاست محترم حوادث!

Website_admin
اعلان قرارداد (7) قلم مواد غذایی ریاست محترم حوادث!

قرار است جمعیت هلال احمر افغانی به تعداد (7) قلم مواد غذایی را مطابق شرطنامه، مشخصات و نمونه ارایه شده ریاست محترم حوادث تهیه و خریداری نماید.

از شرکت های تجارتی و لوژستیکی که در قسمت فعالیت داشته باشند، در خواست های خویش را بریاست لوژستیک جمعیت هلال احمر افغانی واقع افشار سیلو سپرده خودشان بعد از نشر اعلان الی مدت (14) روز مراجعه نموده شرطنامه و مشخصات را ملاحظه کرده میتوانند، تضمین آفر مبلغ (1000) افغانی نقداً اخذ می گردد.