مدیر عمومی رسانه ها و ارتباط عامه

arcs_website_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۳/۵ - ۱۳:۲۳
مدیر عمومی رسانه ها و ارتباط عامه

Publish Date

Closing Date

Location

ریاست اطلاعات و نشرات سره میاشت کابل

وزارت/ اداره:                        جمعیت هلال احمر افغانی

عنوان وظیفه:                        مدیر عمومی رسانه ها و ارتباط عامه

موقعیت :                             ریاست اطلاعات و نشرات  سره میاشت کابل

بست :                                سوم      

تعداد بست :                          یک   بست

گزارشدهی به :                      رئیس اطلاعات و نشرات

گزارش گیر از:                       کارکنان تحت اثر

 

 1. هدف بست : ترتیب و تنظیم کنفرانس ها ، تهیه گزارش های سمعی ، بصری و امور خبرنگاری  .
 1. مسئولیت های وظیفوی:
 • ترتیب وتنظیم پلانهای کاری و ارائه گزارش از اجراآت انجام شده بطور ماهوار،ربعواروسالانه به رئیس بخش.
 • تهیه و نشر پروگرام های رادیوی ، تلوزیونی و تصاویر جمعیت به همکاری تخنیکی شبکه های مرتبط.
 • تنظیم و تدویر کنفرانس های مطبوعانی و دعوت رسانه های مرتبط.
 • تامین ارتباطات با خبرنگاران جهت نشر و پخش فعالیت های جمعیت ملی.
 • آماده ساختن مصاحبه ها ، تصاویر و گزارش از کار و فعالیت های ادارات مرکزی و نمایندگیهای جمعیت ملی.
 • جمع آوری معلومات و مواد قابل نشر جهت بروز فعالیت های جمعیت ملی.
 • ریکارد سایر گزارشات ، تصایر و مصاحبه های مرتبط به جمعیت ملی.
 • نظارت و همکاری تخنیکی از فعالیت های همکاران زیر دست.
 • نظارت وارزیابی (ربعوارو سالانه) ازاجرات  کارکنان تحت اثر و ارسال آن به آمریت سوانح .
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قانون ،مقررات واهداف وپالیسی اداره سپرده می شود.
 1. شرائط:
 1. مفتضیات حد اقل برای این بست در قانون جمعیت هلال احمر افغانی و طرزالعمل منابع بشری ، ذکر گردیده است .
 • داشتن سند فراغت لیسانس در یکی از رشته های ژورنالیزم ، ادبیات و دیگه بخش های مرتبط و به درجات عالی تحصیلات ارجحیت داده میشود    .
 • تجربه کاری  حد اقل سه سال   .
 • آگهای کافی از قوانین و سیستم اداری کشور و اداره مربوطه  .
 • رعایت کردن و پابند بودن به قواعد مبتنی به جمعیت هلال احمر افغانی   .
 • قدرت تکلم و مفاهمه به لسان های رسمی کشور و لسان انگلیسی   .
 • داشتن رویه خوب و برخورد نیک با کارمندان .
 • اشخاص واجد شرایط میتوانند اسناد تحصیلی ، سند تجربه کاری و کاپی تذکره خویش را از تاریخ 3/3/1400 الی 13/3/1400 در مرکز به آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات به زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت تسلیم نمایند  .
 • همچنان کاندیدان محترم میتوانند فورم استخدام را در مرکز از آمریت استخدام ریاست منابع بشری و در ولایات از زونها و یا نماینده گی های مربوطه این جمعیت بدست بیاورند .
 • در صورت ضرورت به شماره ذیل به تماس شوید
 • 0728900111

Related VacanciesShow all

Back to vacancies