پتې

د اړیکو شميرې:

0799652893/0728900147

پسټ بکس شميره:

3066

د مجازي پاڼو پتې:

www.facebook.com/ARCSaf

www.twitter.com/ARCSAfghanistan

www.instagram.com/afghanredcrescent

https://www.youtube.com/channel/UCkUtdhq2lKaJHVs2myF27Xw

 

بریښنایي پته:

Info@ARCS.AF

int.relation.arcs@gmail.com

ویب سایټ:

ARCS.Af

د افغاني سرې میاشتې ټولنې مرکزي دفتر، افشار سیمه، پنځمه ناحیه، کابل ـ افغانستان